Elektrotechnisch Onderzoek (NEN1010 / NEN3140)

In de meeste brandverzekeringspolissen voor bedrijven is de NEN1010 / NEN3140 clausule opgenomen. Feitelijk betekent dit dat de elektrische installatie en de daarop aangesloten elektrische apparatuur moeten voldoen aan de veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties, zoals vervat in NEN1010 en NEN3140.

Waarom is onderzoek noodzakelijk?

Wanneer een elektrische installatie niet voldoet aan de eisen van NEN1010 en keuringsrapporten conform NEN3140 ontbreken, kan dit betekenen dat een brandschade door verzekeraars niet wordt uitgekeerd. Dit wordt dan veelal gemotiveerd door de stellingname dat de brand veroorzaakt is of verergerd moet zijn door de – gebrekkige – elektrische installatie.

Waarop is het onderzoek met name gericht?

Relevant is dat na een calamiteit elektrotechnische installaties, machines, toestellen en apparatuur op de aspecten: ontwerp, aanleg en onderhoud worden onderzocht.

Wie kan u het beste adviseren?

Het mag duidelijk zijn dat na een brand dit uitsluitend kan worden vastgesteld door ter zake deskundige onderzoekers. Op dit gebied is ing. Kluwen een autoriteit. Bij branden waarbij ofwel de toepasselijkheid van de NEN1010 / NEN3140 clausule een rol speelt, dan wel waar dit speelt voor de aangesloten elektrische apparatuur, wordt gebruik gemaakt van zijn expertise.

Onafhankelijke hulp en expertise nodig?

Brand Technisch Bureau Nederland B.V. bezit de noodzakelijke vakkennis en expertise om op betrouwbare en onafhankelijke wijze de oorzaak en het verloop van elke brand te kunnen vaststellen. Neem gerust contact met ons op, wij adviseren u graag.