BRAND TECHNISCH BUREAU NEDERLAND B.V.

PRIVACY-VERKLARING
Forensisch onderzoeksbureau Brand Technisch Bureau Nederland B.V. is in het bezit van een door
het Ministerie van Justitie en Veiligheid verleende POB vergunning (POB 913). Op grond van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), gehouden persoonsgegevens zorgvuldig te
verwerken en te beveiligen.
Verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren worden verkregen: van onze opdrachtgevers,
in een (recherche)onderzoek of door andere werkzaamheden. Alleen met toestemming kunnen
persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan derden. Verstrekking aan derden zonder
toestemming kan alleen als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met welk doel worden persoonsgegevens gebruikt
Brand Technisch Bureau Nederland B.V. gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• voor de juiste uitvoering van (recherche)onderzoeken;
• voor het doorgeven van juiste persoonsinformatie aan onze opdrachtgevers en andere belanghebbenden;
• voor instellingen en / of bedrijven waarbij een wettelijke verplichting bestaat uw gegevens te
bewaren.
Welke gegevens worden verwerkt
Brand Technisch Bureau Nederland B.V. verwerkt in ieder geval de volgende persoonsgegevens:
• naam, adres en woonplaats (NAW)gegevens;
• contactgegevens (bijvoorbeeld mailadres, telefoonnummer);
• aanvullend kunnen ook andere persoonsgegevens worden verwerkt die uit eigener beweging
aan ons zijn verstrekt.
Incidenteel kunnen ook bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, bijvoorbeeld financiële
informatie of strafrechtelijke gegevens. Onder persoonsgegevens worden mede verstaan digitale
opnamen zoals beeldmateriaal en geluidsopnamen.

Welke persoonsgegevens worden bewaard
Brand Technisch Bureau Nederland B.V. bewaart persoonsgegevens digitaal. Een ieder die wil weten welke persoonsgegevens van hem worden bewaard heeft de mogelijkheid deze op te vragen en /
of in te zien. Hij heeft het recht om persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te laten verwijderen, maar ook om bezwaar te maken tegen het bewaren ervan. Waar toestemming is gegeven persoonsgegevens te bewaren, kan deze uitsluitend op schriftelijk verzoek, het liefst per mail, worden
ingetrokken. Het verzoek dient te worden gericht aan:

Brand Technisch Bureau Nederland B.V.
postbus 31, 7833 ZG Nieuw-Amsterdam
administratie@brandonderzoek.nl
12 juni 2018 1 / 2

Binnen 2 (werk)dagen zal over het verzoek contact worden opgenomen. Er dient rekening mee te
worden gehouden, dat verwijdering van persoonsgegevens in veel gevallen niet mogelijk is:
• persoonsgegeven die zijn verwerkt in rapportages en documenten, gezonden aan onze
opdrachtgevers kunnen niet uit de onder ons berustende bestanden worden verwijderd. In een
dergelijk geval wordt u naar onze opdrachtgever doorverwezen.
• eenzelfde beperking geldt voor persoonsgegevens, opgenomen in aan ons om advies ter kennis
gebrachte dossiers.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard
Brand Technisch Bureau Nederland B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Brand Technisch Bureau Nederland B.V. bewaart alleen noodzakelijke persoonsgegevens
voor de doeleinden zoals die eerder in deze privacy-verklaring zijn genoemd.
Desgevraagd wordt informatie gegeven waarover en hoe lang bepaalde persoonsgegevens worden
bewaard.

Veilig bewaren van uw persoonsgegevens
Brand Technisch Bureau Nederland B.V. is zich bewust van de risico’s van het (digitaal) bewaren
van persoonsgegevens en heeft organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen
om deze risico’s zoveel als technisch mogelijk is te beperken. Onze computers zijn beveiligd tegen
hacken en uitgerust met deugdelijke virusdetectie. Brand Technisch Bureau Nederland B.V. werkt
met toegangsbeveiliging, niet alleen op onze computers, maar ook op onze gebouw(en).

Klachten
Klachten over de wijze waarop wij met persoonsgegevens omgaan, kunnen met ons worden
besproken. Neem hiertoe contact op met Brand Technisch Bureau Nederland B.V. Wij zijn altijd
bereid om uit te leggen hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Uw vraag en / of klacht wordt
zorgvuldig behandeld.

Uiteraard kan contact worden opgenomen met de Autoriteit Persoonsgegevens, de autoriteit die in
Nederland toeziet op de naleving van de AVG.
Brand Technisch Bureau Nederland B.V. verwijst tevens naar de volgende websites:
de autoriteit persoonsgegevens
informatie over de AVG
website dienst justis
de BPOB branchevereniging voor particuliere onderzoekbureaus

__________________________________________________________________________
Brand Technisch Bureau Nederland B.V.
postbus 31, 7833 ZG Nieuw-Amsterdam tel. 0591-634900
bankrelatie ABN AMRO IBAN: NL17ABNA0537167242
KvK Drenthe nr. 04073996 Fiscaalnummer NL 8133.79.192.B01 POB nr. 913
e-mail: info@brandonderzoek.nl – www.brandonderzoek.nl
12 juni 2018 2 / 2