Typen onderzoek

Brandonderzoek vraagt om specialisme op meerdere vlakken. Forensisch onderzoek naar brand bestaat uit diverse onderdelen. Daarnaast zijn er typen onderzoek die belangrijk zijn wanneer bijvoorbeeld verzekerde belangen meespelen. We onderscheiden de volgende typen brandonderzoek:

Onze hulp nodig?

Stuur ons een bericht of bel ons op

Jan Bolhuis:
06 23428610

Algemeen telefoonnummer
0591 63 49 00

Forensisch onderzoek

Brand Technisch Bureau Nederland B.V. is gespecialiseerd in technisch (brand)onderzoek. Daarnaast bezitten wij brede kennis op diverse forensische onderzoeksgebieden, zoals:

  • Dactyloscopisch onderzoek
  • Dossier analyse
  • Chemisch-/ technisch (brand)onderzoek

Dactyloscopisch onderzoek

Dit type onderzoek betreft het zichtbaar maken en vergelijken van vingerafdrukken. Hoewel dit onderzoek op locatie kan worden uitgevoerd, is doorgaans aanvullend specialistisch – chemisch – onderzoek in onze eigen onderzoeksruimte noodzakelijk. Dit geldt met name voor chemisch onderzoek naar dactyloscopische sporen op bijvoorbeeld papier.

Dossier analyse

Niet altijd kan op locatie een onderzoek worden ingesteld. Wanneer na een afgerond brandonderzoek de brandlocatie inmiddels is geruimd, zijn uitsluitend processen-verbaal van het forensisch onderzoek en / of een rapport van een collega onderzoeker beschikbaar.

Brand Technisch Bureau Nederland B.V. bezit een ruime ervaring in het beoordelen van en het interpreteren en toetsen op waarheidsgehalte en correctheid van door derden gedocumenteerde onderzoeksresultaten.

Chemisch- / technisch (brand)onderzoek

Bij de uitvoering van brandonderzoek is het soms nodig onderzoek te doen naar resten van licht ontvlambare (vloei)stoffen die bij het ontstaan en het verloop van een brand een rol kunnen hebben gespeeld zoals: motorbenzine, lampolie en terpentine.

Daarnaast kunnen chemische of fysische reacties die zich hebben afgespeeld voorafgaande aan de brand, aanleiding zijn voor nader onderzoek.

Op deze gebieden is ir. Hagens een autoriteit en zijn expertise wordt vrijwel bij elk technisch (brand)onderzoek ingezet.

Waar nodig maakt Brand Technisch Bureau Nederland B.V. gebruik van gespecialiseerde onderzoeksinstituten en laboratoria zoals: Laboratorium NEDLAB te Middelharnis; KIWA-Gastec te Apeldoorn en DEKRA te Arnhem.

Elektrotechnisch Onderzoek

(NEN1010 / NEN3140 / NTA 8220)

In de meeste brandverzekeringspolissen voor bedrijven is de NEN1010 / NEN3140 clausule opgenomen. Een nieuwe ontwikkeling in recent afgesloten polissen is de verder gaande clausule NTA 8220. Feitelijk betekent dit dat de elektrische installatie en de daarop aangesloten elektrische apparatuur moeten voldoen aan de veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties, zoals vervat in NEN1010 en NEN3140.

Waarom is onderzoek noodzakelijk?

Wanneer een elektrische installatie niet voldoet aan de eisen van NEN1010 en keuringsrapporten conform NEN 3140 en/of NTA 8220 ontbreken, kan dit betekenen dat een brandschade door verzekeraars niet wordt uitgekeerd. Dit wordt dan veelal gemotiveerd door de stellingname dat de brand veroorzaakt is of verergerd moet zijn door de – gebrekkige – elektrische installatie.

Waarop is het onderzoek met name gericht?

Relevant is dat na een calamiteit elektrotechnische installaties, machines, toestellen en apparatuur op de aspecten: ontwerp, aanleg en onderhoud worden onderzocht.

Wie kan u het beste adviseren?

Het mag duidelijk zijn dat na een brand dit uitsluitend kan worden vastgesteld door ter zake deskundige onderzoekers. Op dit gebied is ing. Kluwen een autoriteit. Bij branden waarbij ofwel de toepasselijkheid van de NEN 1010 / NEN 3140 of NTA 8220  clausule een rol speelt, dan wel waar dit speelt voor de aangesloten elektrische apparatuur, wordt gebruik gemaakt van zijn expertise.

Onafhankelijke hulp en expertise nodig?

Brand Technisch Bureau Nederland B.V. bezit de noodzakelijke vakkennis en expertise om op betrouwbare en onafhankelijke wijze de oorzaak en het verloop van elke brand te kunnen vaststellen.

Wij adviseren u graag.

Contact opnemen

Onderzoek op het gebied van explosiegevaar (ATEX)

Na een opgetreden (stof)explosie is het van belang na te gaan of aanwezige documenten zoals het explosieveiligheidsdocument en de gevarenclassificatie voldoen aan de wettelijk eisen. Ing. Kluwen bezit op dit gebied de noodzakelijke expertise.

Oorzaak en toedracht

Om de oorzaak en het verloop van een calamiteit te kunnen vaststellen, maken wij gebruik van geavanceerde beeldapparatuur, zoals: videoregistratie, fotografische apparatuur en digitale computertechnieken voor het verbeteren van (bewegend) beeld.

Voor het opsporen van brandbare (vloei)stoffen wordt gebruik gemaakt van elektronische meetapparatuur. De uiteindelijke analyse wordt door geaccrediteerde laboratoria uitgevoerd.

Reconstructies

Het ontstaan en verloop van brand is – mede – afhankelijk van de brandbaarheid en het brandgedrag van objecten en materialen.

Indien van belang, wordt dit aan de hand van een reconstructie en / of experimenteren nader onderzocht op het terrein van het Brandweer Oefencentrum Wijster: http://www.bon-holding.nl/166/film-mogelijkheden-brandweer-oefencentrum-in-wijster/

Dit opleidingscentrum biedt vrijwel onbeperkte mogelijkheden om de brandbaarheid en het brandgedrag van objecten en materialen onder verschillende omstandigheden te onderzoeken.

Relevant is dat na een calamiteit elektrotechnische installaties, machines, toestellen en apparatuur op de aspecten: ontwerp, aanleg en onderhoud worden onderzocht.

Aansprakelijkheidsonderzoek

Juist wanneer wordt vermoed dat een brand is veroorzaakt door menselijk handelen of sprake kan zijn van een vorm van aansprakelijkheid, is een brede kennis op het gebied van tactisch en technisch (brand)onderzoek cruciaal.

De vraag of sprake is van aansprakelijkheid kan veelal niet alleen worden beantwoord aan de hand van de resultaten van het technisch (brand)onderzoek. Waarnemingen van direct betrokkenen, getuigen en hulpdiensten zoals politie en brandweer vormen daarbij een onmisbare schakel.

Daarnaast is soms nog een objectieve toetsing mogelijk door het verzamelen van beeldmateriaal. Juist in het huidige digitale tijdperk is dit veelvuldig voorhanden en vormt dit voor de onderzoeker een onmisbare bron.

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.